Ons specialisme

Wij hebben ruime ervaring met de advisering over publiek-private samenwerkingsvormen en de wijze waarop u contracten staatssteunproof kunt inrichten. Tevens kunnen wij u bijstaan in procedures op het gebied van staatssteun en subsidie.

Onze specialisten

mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse

mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. J.M. (Jolanda) van Koeveringe-Dekker

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

mr. M.C.J. (Marjo) Meeuwsen-Dek

Subsidie en staatssteun: het benutten van kansen

Op tal van terreinen kunnen subsidies worden verstrekt en verkregen. Afhankelijk van de soort subsidie bepalen Europese en/of nationale regels in vergaande mate de voorwaarden waaronder subsidiëring kan plaatsvinden en welke verplichtingen daarmee gepaard gaan. Zowel voor subsidieverstrekkers als voor subsidieontvangers is het van groot belang daarmee rekening te houden. Dit om ongewenste gevolgen zoals terugbetaling van subsidiegelden te voorkomen. Wij kunnen u adviseren over het aanvragen en verlenen van een subsidie, maar kunnen u ook bijstaan als besluiten leiden tot geschillen, zoals terugvordering of lagere vaststelling.

Wanneer subsidies of andere financiële verstrekkingen door overheden (bijv. leningen of garanties) direct of indirect ten goede komen aan ondernemers, ligt het risico van staatssteun op de loer. Daarmee komt het Europese staatssteunrecht in beeld. Omdat er een ongewenst concurrentievervalsend effect van staatssteun uitgaat, is verlening van staatssteun slechts onder voorwaarden toegestaan. Ondernemingen, overheden, semi-overheden en (publiek-gefinancierde) instellingen kunnen in veel verschillende situaties en in verschillende hoedanigheden met deze voorwaarden te maken krijgen. Onder meer ter uitvoering van nationale of Europese subsidies (bijvoorbeeld bij het aangaan van samenwerkingsverbanden), in het kader van projecten van publiek-private samenwerking (PPS), bij project- en gebiedsontwikkeling, infrastructuur en grondtransacties, bij aanbesteding en bij het verlenen van diensten van algemeen economisch belang (DAEB).

Het staatssteunrecht biedt kansen, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en milieu en energie, maar kent zeker ook risico's. Wanneer staatssteun op onrechtmatige wijze wordt verleend, zal de begunstigde het ontvangen voordeel, inclusief rente, moeten terugbetalen.

Ook op dit gebied helpen wij u graag risico's te verminderen. Als het tot een procedure moet komen, staan wij voor uw zaak.

Subsidie- en staatssteunrecht terreinen

Subsidieregelingen
Deelname aan subsidietenders
Beëindiging van subsidierelaties
Terugvordering van subsidie of staatssteun
Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten ter uitvoering van subsidies
Staatssteunrisico's bij publiek-private samenwerking (PPS) en contracteren met de overheid, bijv. in het kader van project- en gebiedsontwikkeling, infrastructuur en grondtransacties
Diensten van algemeen economisch belang (DAEB)
Gebruik van groeps- en de minimisvrijstellingen van de meldingsplicht voor staatssteun
Gemengde vraagstukken over (Europese) subsidie, aanbesteding en staatssteun
Staatssteunrisico's bij nadeelcompensatie 
De relatie van het staatssteunrecht tot de gedragsregels voor overheden uit de Wet Markt en Overheid